Jūs esate čia:: Įmonės valdymo dokumentai Darbo tvarkos taisyklės / atsakingų asmenų parinkimas

Darbo tvarkos taisyklės / atsakingų asmenų parinkimas

Darbo tvarkos taisykles yra rengiamos specialistų ir suderinamos su įmonės vadovu. Tai pagrindinis įmonės vidaus dokumentas, kuriuo galima stiprinti darbo drausmę, užtikrinti gerą darbo kokybę, didinti jo našumą ir efektyvumą. Turint pilnas darbo tvarkos taisykles, kils mažiau ginčų ir nesusipratimų darbe, nes viskas bus patvirtinta dokumentuose.

Darbo tvarkos taisyklės nustato:
1.    Įmonės struktūrą;
2.    Įmonės veiklos organizavimą;
3.    Darbuotojų priėmimo į darbą ir atleidimo tvarką;
4.    Darbo laiką ir atostogas;
5.    Pagrindines administracijos pareigas;
6.    Pagrindines darbuotojų teises ir pareigas;
7.    Komandiruotes;
8.    Kvalifikacijos kėlimą;
9.    Darbą su klientais;
10.  Komercines paslaptis;
11.  Materialinę atsakomybę;
12.  Įmonės švarą;
13.  Ekstremalias situacijas;
14.  Paskatinimus už gerus darbo rezultatus;
15.  Įmonės raštvedybą;
16.  Darbo drausmės pažeidimus;
17.  Nuobaudas už darbo drausmės pažeidimus.

Atsakingų asmenų parinkimas
Paskiriant atsakingus asmenis instruktavimus, dokumentų registracijas, žiniaraščių pildymus, atostogų grafikų sudarymus ir t.t. bus kontroliuojama įmonės organizacinė veikla:

  • Parengiami visi reikalingi įsakymai, protokolai, aprašymai, programos, specialiai pritaikyti tik Jūsų įmonei. Šie dokumentai įpareigoja atsakingus asmenis prisiimti atsakomybę ir užtikrinti savo įmonės darbuotojų saugą ir sveikatą visais su darbu susijusiais aspektais.
  • Parengiame nelaimingų atsitikimų ir profesinių susirgimų prevencijos priemonių planą, kurį privalu atsinaujinti kiekvienais metais. Taip bus kontroliuojama kiekvieno paskirto atsakingo asmens veikla. (plano pavyzdys).

Papildoma informacija: