Jūs esate čia:: Įmonės valdymo dokumentai

Įmonės valdymo dokumentai

Elektroninė darbų saugos ir gaisrinės saugos dokumentacija

Elektroninėje darbų saugos ir gaisrinės saugos dokumentų versijoje yra:

•    Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos steigimo dokumentai (įsakymai, nuostatai)
•    Darbuotojų atstovų saugai ir sveikatai rinkimo dokumentai
•    Įsakymų, protokolų formos su komentarais, kaip teisingai pildyti ir įteisinti dokumentus
•    Instruktavimų tvarkos dokumentų sudedamosios dalys
•    Darbo tvarkos taisyklių sudedamosios dalys
•    Įvadinė (bendra) gaisrinės saugos instrukcija
•    Darbuotojų saugos ir sveikatos įvadinė instrukcija
•    Pirmos pagalbos suteikimo nukentėjusiajam saugos ir sveikatos instrukcija
•    Dirbančiojo kompiuteriu saugos ir sveikatos instrukcija
•    Dirbančio su organizacine technika saugos ir sveikatos instrukcija
•    Neelektrotechninio personalo darbuotojo saugos ir sveikatos instrukcija
•    Vairuojančio nuosavą ar tarnybinį automobilį darbo reikalais saugos ir sveikatos instrukcija
•    Direktoriaus pareiginiai nuostatai
•    Buhalterio pareiginiai nuostatai
•    Administratoriaus pareiginiai nuostatai

Tai yra būtiniausių įmonės, organizacijos darbų saugos ir gaisrinės dokumentų elektroninė versiją, kurią galėsite prisitaikyti pagal savo įmonės, organizacijos veiklos pobūdį ir specifiką.

Įsigydami šį CD jūs gaunate tokias privilegijas:

•    Užsiregistravę pagal pateiktą kodą jūs nuolat gaunate elektroniniu paštu naujausius darbų saugos teisės aktų pasikeitimus
•    turite galimybę pasitikrinti, ar teisingai ir pilnai yra sutvarkyta jūsų įmonės darbų saugos dokumentacija pagal galiojančius teisės aktus
•    turite galimybę pasitikrinti, ar teisingai ir pilnai yra sutvarkyta jūsų įmonės gaisrinės saugos dokumentacija pagal galiojančius teisės aktus
•    išmoksite, kaip pačiam lengvai susitvarkyti dokumentus
•    gausite visų reikiamų darbų ir gaisrinės saugos dokumentų sąrašą

Daugiau informacijos el.paštu : dokumentai@darbusauga.lt
Telefonu: 8610 649 16

Paskutinį kartą atnaujinta 2013 balandžio 24 21:49, trečiadienis

Pareiginiai nuostatai

Įmonėje, įstaigoje yra įstatymu tvarka yra rekomenduojama pasirengti kiekvieno darbuotojo pareiginius nuostatus tam, kad kiekvienas darbuotojas žinotų savo darbus ir atsakomybės ribas, ir apie tai būtų susitarta raštu. Tai veiksmingiausia priemonė darbo funkcijai aprašyti. Turint pareiginius nuostatus darbdavys yra garantuotas, kad kilus ginčui tarp darbdavio ir darbuotojo nebus sunku įrodyti, kad darbuotojas  buvo įpareigotas atlikti jam pareiginiais nuostatais paskirtas funkcijas

Darbdavys, turėdamas pareiginius nuostatus:

  • bus užtikrintas, jog bus vykdomi privalomi įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimai darbovietėje, laikantys jų neįvyks pažeidimų, už kuriuos tektų atsakyti darbdaviui;
  • darbo ginčo atveju, raštiškai supažindinus su pareigomis, nebus sunku įrodyti, kad padaryto pažeidimo kaltininkas yra darbuotojas;
  • darbdavys remdamasis pareiginius nuostatus gali skirti drausminę nuobodą.
  • tikslus ir aiškus darbuotojo funkcijų nustatymas apdraudžia darbdavį nuo piktnaudžiavimo, pavedant atlikti užduotį.


UAB „Sabelija“ parengia pareiginius nuostatus keliais etapais:

  • Pirmuoju – anketiniu būdu, atvykstant pas klientą yra surenkama visa reikalinga informacija apie darbuotojo teises, pareigas, atsakomybę, kvalifikaciją ir t.t.
  • Antruoju etapu yra pristatomas pirminis pareiginių nuostatų projektas, pritaikytas specialiai Jūsų įmonės darbuotojui.
  • Trečiuoju etapu, darbdavys gali pildyti, išbraukti, koreguoti pareiginius nuostatus pirminiame projekte.
  • Ketvirtuoju etapu Jums yra pristatomas galutinis pareiginių nuostatų projektas, kuris yra rengiamas pagal naujausius teisės aktus.

Papildoma informacija:

Paskutinį kartą atnaujinta 2013 balandžio 22 18:36, pirmadienis

Asmeninių apsaugos priemonių modulis

Asmeninių apsaugos priemonių modulis (AAP)

(Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatai,  patvirtinti 2007 lapkričio 26 d. LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-331, 7.13.1p.)

Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 28 straipsnis įpareigoja, kad dirbantiems kenksmingomis, ypatingų temperatūrų, taip pat susijusiomis su tarša sąlygomis darbuotojams nemokamai, nustatytomis formomis būtų duodami apsauginiai darbo drabužiai, darbo avalynė ir kitos asmeninės apsaugos priemonės.
Parengiame reikalingus įsakymus, asmeninių apsaugos priemonių sąrašus, tvarką, rizikų įvertinimo lenteles individualiai pritaikytas pagal pareigybes.


Papildoma informacija:

Paskutinį kartą atnaujinta 2013 balandžio 22 18:37, pirmadienis

Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijos

Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijos
(2012 m. rugpjūčio 17 d. įsakymas dėl Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų rengimo ir darbuotojų, darbdavių susitarimu pasiųstų laikinam darbui į įmonę iš kitos įmonės instruktavimo tvarkos)

Instrukcijos būna kelių tipų:

Rekomendacinio pobūdžio instrukcijos , kurios yra sudarytos pagal galiojančius LR teisės aktus skirtos visoms įmonėms, kurios tik iš dalies gali apsaugoti darbdavį, įvykus nelaimingam atsitikimui. Turint tokio pobūdžio instrukcijas Jūs užsidėsite pliusą, tikrinant Valstybinei darbo inspekcijai, tačiau jos neapsaugos nelaimingo atsitikimo atveju.

Rekomenduojamojo pobūdžio 19 vienetų darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų galite atsisiųsti iš UAB „Sabelijos“ internetinio puslapio, viršuje paspausdami „INSTRUKCIJOS“, užsiregistravę šias darbuotojų suagos ir sveikatos instrukcijas galėsite parsisiųsti nemokamai, tačiau atkreipkite dėmesį, ar ją galite pritaikyti pagal savo įmonės veiklą ir atliekamus darbus.

Specialiai pritaikytos jūsų įmonei instrukcijos. Ekspertas ruošia individualų instrukcijos projektą konkrečiai pareigybei, darbui pagal įmonės specializaciją, veiklą, atsižvelgiant į visus darbo procesus, naudojamus įrenginius ir atliekamus darbus. Visa surenkama informacija derinama su įmonės vadovu individualiai.

Specialiosios instrukcijos, kurios yra rengiamos eksperto sudėtingam įrenginiui, darbo procesui ir su įrenginiu dirbančiam darbuotojui. Šios instrukcijos yra iliustruotos pagal toje įmonėje esančius įrenginius ir numatomi veiksniai saugiam darbui su įrenginiu. Ekspertai vykdo įrenginio proceso stebėjimus, fotografuoja darbo procesą ir pateikia iliustruotą darbuotojų saugos ir sveikatos specialią instrukciją.

Specialiosios instrukcijos rengiamos ir tradicinius darbus dirbantiems asmenims, detaliai aprašant kiekvieną atliekamą darbą, taip užtikrinant saugų ir kokybišką darbą įmonėje. Instrukcija papildoma vaizdine medžiaga. Įmonės vadovo pageidavimu, galima nufotografuoti darbo vietą, eigą, įrenginius ir dėti nuotraukas į instrukciją kaip papildomą prevencinę priemonę saugiam darbui.


Papildoma informacija:

Paskutinį kartą atnaujinta 2013 balandžio 22 18:31, pirmadienis

Gaisrinės saugos instrukcijos/ Veiksmų kilus gaisrui planas

Gaisrinės saugos instrukcijos/ Veiksmų kilus gaisrui planas
(Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės, 2005 vasario 18 d. patvirtintos LR Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymu Nr. 64, (Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. liepos 27 d. įsakymo Nr. 1-223 redakcija) 5 p., 1 priedas)

Parengiame įvadinę (bendrąją) gaisrinės saugos instrukciją specialiai pritaikytą Jūsų įmonei.
Gaisrinės saugos instrukcijos reikalingos kiekvienai turimai patalpai (gamybos, sandėlio, garažo, virtuvės, parduotuvės ir t.t. patalpoms). Apie kiekvieną patalpą instrukcijoje aprašoma, kaip darbuotojas turi saugiai elgtis, kilus gaisrui, tam tikroje patalpoje pagal gaisrinės saugos taisykles. Šios instrukcijos specialiai pritaikomos Jūsų turimoms patalpoms pagal plotą, patalpoje naudojamus įrenginius, laikomas medžiagas, kenksmingus faktorius ir t.t. Specialistai nustato patalpų pavojingumą, sprogimą gaisro atveju ir tai įformina Jūsų įmonei rengiamose instrukcijose.

Parengiame veiksmų kilus gaisrui planą, kuris turi būti įmonėse , įstaigose, kuriose nuolat dirba arba būna daugiau kaip 100 žmonių.


Papildoma informacija:

Paskutinį kartą atnaujinta 2014 kovo 24 16:26, pirmadienis

Puslapis 1 iš 2