Jūs esate čia:: Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnyba

Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnyba

Paaukštinimo priemonių, bandymo ir eksploatavimo tvarka

Paaukštinimo priemonių, bandymo ir eksploatavimo tvarka

* Kopėčių ir lipynių įrengimo, bandymo ir eksploatavimo ir apskaitos tvarką.

* Pastolių ir paklotų įrengimo, bandymo, eksploatavimo tvarką.

Saugos ir sveikatos taisyklėmis statyboje DT 5-00 33 punktu:

„Pastolių tikrinimo ir priežiūros tvarką nustato darbdavys (jei tokia tvarka nenurodyta gamintojo dokumentuose) vadovaudamasis Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatais“

Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatų 4 priedo 38 punktu:

„38.1. visi pastoliai turi būti reikiamai suprojektuoti, sumontuoti, patikrinti ir prižiūrimi, kad nenuvirstų arba staiga nepasislinktų;

38.2. darbo platformos, pakylos ir pastolių kopėčios turi būti suprojektuotos ir sumontuotos tokio dydžio, laikomos ir naudojamos taip, kad patikimai saugotų darbuotojus nuo kritimo arba nuo krintančių daiktų;

38.3. pastoliai turi būti nustatyta tvarka patikrinti:

38.3.1. prieš pradedant naudoti;

38.3.2. reguliariai naudojimo laikotarpiu;

38.3.3. po perstatymo, naudojimo pertraukos, po blogo oro poveikio ar nestiprių požeminių smūgių, stichinių nelaimių ar kitų aplinkybių, galėjusių padaryti įtaką pastolių tvirtumui ar stabilumui;

38.4. kopėčios turi būti pakankamai tvirtos ir reikiamai prižiūrimos. Jos turi būti tinkamai naudojamos atitinkamose vietose ir pagal paskirtį;

38.5. turi būti užtikrinta, kad kilnojamieji (perstumiamieji) pastoliai savaime nesujudėtų.“


Papildoma informacija:

Paskutinį kartą atnaujinta 2013 balandžio 22 19:37, pirmadienis

Darbuotojų, dirbančių pavojingus darbus, žinių patikrinimas testais

Darbuotojų, dirbančių pavojingus darbus, žinių patikrinimas testais

LR vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2005 m. balandžio 20 d., įsakymu Nr. 1-107 Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų rengimo ir instruktavimo tvarka


Papildoma informacija:

Paskutinį kartą atnaujinta 2013 balandžio 22 19:37, pirmadienis

Nelaimingų atsitikimų susijusių su eismu ir neblaivumu prevencijos priemonių diegimas įmonėse

Norite apsaugoti darbuotojus nuo nelaimių kelyje ar darbe? Mes siūlome Jums pagalbą:

 • Nelaimingų atsitikimų susijusiu su eismu prevencinių priemonių diegimas įmonėje (LR vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus, Lietuvos policijos generalinio komisaro ir valstybinės kelių transporto inspekcijos viršininko 2007-08-23 įsakymas Nr. V-218/5-V-573/2B-294, 1.1 ir 3.1 punktų reikalavimas „Dėl Nelaimingų atsitikimų darbe, susijusiu su eismu, prevencijos priemonių diegimo Lietuvos respublikos įmonėse, įstaigose ir organizacijose rekomendacijų“, 7 punktas).
 • Nelaimingų atsitikimų susijusiu su neblaivumu prevencinių priemonių diegimas įmonėje (LR vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2008-06-20 įsakymas Nr. V-181, „Dėl neblaivumo darbe keliamos rizikos ir su ja susijusių nelaimingų atsitikimų darbe (avarijų) prevencijos priemonių įgyvendinimo šalies įmonėse, įstaigose, organizacijose“, 3.1 punktas).

Nelaimingų atsitikimų susijusių su eismu ir neblaivumu prevencijos priemonių diegimas įmonėse

Transporto įmonėse reikia:

 • Patikrinti darbuotojų saugos ir sveikatos bei keleivių ir krovinių vežimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų vykdymą (*- 1.1.1. punktas);
 • Atlikus patikrinimus, esant reikalui, patikslinti atliktos profesinės rizikos vertinimo darbo vietose duomenis ir įrašyti juos į darbuotojų saugos ir sveikatos duomenų pasus (*- 1.1.3.1. punktas);
 • Organizuoti kelių eismo pažeidimų, eismo įvykių priežasčių ir sąlygų nagrinėjimą bei jų šalinimą. Informuoti darbuotojus (*- 1.1.3.2. punktas);
 • Užtikrinti reikiamą LRV 2006 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 452 patvirtintų „Transporto priemones vairuojančių ir kitų asmenų neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nustatymo taisyklių“ VI ir VII skyrių nuostatų įgyvendinimą (*- 1.1.3.3. punktas);
 • Paruošti \prevencinių priemonių planą pagal rekomendacijas (**- 2. punktas).

 Kitose įmonėse reikia:

 • Patikrinti darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų reikalavimų vykdymą, naudojant transporto priemones bei savaeigius įrenginius, taip pat juos prižiūrint, remontuojant ir organizuojant aptarnaujančio personalo mokymą, instruktavimą bei informavimą (*- 1.1.2. punktas);
 • Atlikus patikrinimus, esant reikalui, patikslinti atliktos profesinės rizikos vertinimo darbo vietose duomenis ir įrašyti juos į darbuotojų saugos ir sveikatos duomenų pasus (*- 1.1.3.1. punktas);
 • Organizuoti kelių eismo pažeidimų, eismo įvykių priežasčių ir sąlygų nagrinėjimą bei jų šalinimą. Informuoti darbuotojus (*- 1.1.3.2. punktas);
 • Užtikrinti reikiamą LRV 2006 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 452 patvirtintų „Transporto priemones vairuojančių ir kitų asmenų neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nustatymo taisyklių“ VI ir VII skyrių nuostatų įgyvendinimą (*- 1.1.3.3. punktas);
 • Paruošti prevencinių priemonių planą pagal rekomendacijas (**- 2. punktas).

 *- LR vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus, Lietuvos policijos generalinio komisaro ir valstybinės kelių transporto inspekcijos viršininko įsakymas „Dėl su eismu susijusių nelaimingų atsitikimų darbe prevencijos šalies įmonėse, įstaigose ir organizacijose” 2007 08 23 Nr. V-218/5-V-573/2B-294; (Žin. 2007, Nr. 94-3812)

**- LR vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2008-05-26 įsakymas Nr.V-150 „Dėl nelaimingų atsitikimų darbe, susijusių su eismu, prevencijos priemonių diegimo Lietuvos Respublikos įmonėse, įstaigose, organizacijose“, (Žin., 2008, Nr.62-2372)

Gamybinėms įmonėms ir įmonėms, kur vykdomi pavojingi darbai, taip pat kitoms įmonėms, kuriose dėl nelaimingų atsitikimų darbe žuvo ar buvo sunkiai sužaloti neblaivūs darbuotojai:

 • Supažindinti darbuotojus su Valstybinės darbo inspekcijos nurodytu prevencijos priemonių planu bei pagrindiniais norminiais teisės aktais ir kitais dokumentais, reglamentuojančiais neblaivumo darbe prevenciją (***- 3.1. punktas);
 • Parengti neblaivumo darbe prevencijos priemonių planus, su planuose numatytomis priemonėmis supažindinti darbuotojus (***- 3.2. punktas);
 • Rengiant neblaivumo darbe prevencijos priemonių planus atsižvelgti į rekomendacijas taip pat į profesinių sąjungų, darbo tarybų, darbuotojų saugos ir sveikatos komitetų, darbuotojų atstovų saugai ir sveikatai nuomonę (***- 3.4. punktas);
 • Darbo drausmės pažeidimų ir nelaimingų atsitikimų darbe, susijusių su neblaivumu darbe, prevencijos klausimus svarstyti įmonės valdymo aukščiausio lygio struktūroje, ar kitaip, kaip pasirinkta įmonėje, dalyvaujant darbuotojų atstovams, įmonėje nustatyta tvarka ir periodiškumu (***- 3.5. punktas);

Kitose įmonėse:

 • Supažindinti darbuotojus su VDI nurodytu prevencijos priemonių planu bei pagrindiniais norminiais teisės aktais ir kitais dokumentais, reglamentuojančiais neblaivumo darbe prevenciją (***- 3.1. punktas);
 • Darbo drausmės pažeidimų ir nelaimingų atsitikimų darbe, susijusių su neblaivumu darbe, prevencijos klausimus svarstyti įmonės valdymo aukščiausio lygio struktūroje, ar kitaip, kaip pasirinkta įmonėje, dalyvaujant darbuotojų atstovams, įmonėje nustatyta tvarka ir periodiškumu (***- 3.5. punktas);

***- LR vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas “Dėl neblaivumo darbe keliamos rizikos ir su ja susijusių nelaimingų atsitikimų darbe (avarijų) prevencijos priemonių įgyvendinimo šalies įmonėse, įstaigose, organizacijose” 2008 06 20 d. Nr.V-181

Paskutinį kartą atnaujinta 2010 balandžio 01 09:37, ketvirtadienis

Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijų vykdymas

Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo (patvirtintas 2003 07 01, įsakymų IX-1672)12 straipsnis. Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos įmonėse( redakcija nuo 2008 m. liepos 1 d.)

1 punktas. Darbdavys, siekdamas užtikrinti darbuotojų saugą ir sveikatą, gali paskirti vieną ar daugiau darbuotojų saugos ir sveikatos specialistų arba steigti darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybą, ar (ir) sudaryti sutartį dėl darbo saugos ir sveikatos paslaugų teikimo su licencijuotu fiziniu ar (ir) juridiniu asmeniu. Visais atvejais saugos ir sveikatos specialistų, atsižvelgiant į įmonės dydį ir darbuotojų profesinę riziką, turi būti pakankamai, kad jie galėtų organizuoti įmonėje darbuotojų saugos ir sveikatos prevencines priemones.

Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijų vykdymą sudaro:

 • Darbuotojų saugos ir sveikatos būklės įvertinimas;
 • Konsultacijų teikimas darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais;
 • Konsultacijų darbo teisės klausimais teikimas;
 • Darbuotojų instruktavimas saugos ir sveikatos klausimais;
 • Darbuotojų mokymas saugos ir sveikatos klausimais;
 • Darbuotojų sveikatos tikrinimas;
 • Asmeninių apsaugos priemonių išdavimas;
 • Profesinės rizikos vertinimo darbų organizavimas;
 • Įmonės būklės paso peržiūra;
 • Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimas;
 • Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų laikymosi kontrolė;
 • Įmonės atstovavimas valstybės institucijose.

Papildoma informacija:

Paskutinį kartą atnaujinta 2013 balandžio 22 19:37, pirmadienis

Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnyba

lina

Nuolatinis darbuotojų saugos ir sveikatos funkcijų vykdymas įmonėje - tai užtikrinta nauda darbdaviui:

 • atsakomybės sumažinimas;
 • rūpesčių pašalinimas;
 • saugi darbo aplinka;
 • iškilusių klausimų sprendimas;
 • sėkmingo ir perspektyvaus verslo plėtotė.

Lietuvos Respublikos Darbo kodeksas, Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas ir kiti teisės aktai, įpareigoja darbdavį užtikrinti darbuotojams saugias darbo sąlygas.

Darbdavys, siekdamas užtikrinti darbuotojų saugą ir sveikatą, gali paskirti vieną ar daugiau darbuotojų saugos ir sveikatos specialistų arba steigti darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybą, ar (ir) sudaryti sutartį dėl darbo saugos ir sveikatos paslaugų teikimo su licencijuotu fiziniu ar (ir) juridiniu asmeniu. Visais atvejais, saugos ir sveikatos specialistų, atsižvelgiant į įmonės dydį ir darbuotojų profesinę riziką, turi būti pakankamai, kad jie galėtų organizuoti įmonėje darbuotojų saugos ir sveikatos prevencines priemones.

Mūsų įmonė yra pasiruošusi Jums padėti vykdyti visus teisės aktų reikalavimus, atliekant darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas.

UAB „Sabelija“ turi teisę teikti darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijų vykdymo įmonėse paslaugas pagal licenziją Nr. DSSL-5, išduotą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2008 m. rugpjūčio 4 dieną.


Papildoma informacija:

Paskutinį kartą atnaujinta 2013 balandžio 22 19:36, pirmadienis