Jūs esate čia:: Profesinės rizikos vertinimas Profesinės rizikos vertinimo darbų planas

Profesinės rizikos vertinimo darbų planas

Profesinės rizikos vertinimo darbų planas, vadovaujanti Profesinės rizikos vertinimo nuostatais, patvirtintais 2012 m. spalio 25 d. LR Sveikatos apsaugos ministro ir LR Socialinės ir darbo apsaugos ministro įsakymu Nr. A1- A1-457/V-961, yra pirmasis parengiamasis profesinės rizikos vertinimo etapas.

Sudarant planą, nurodomi rizikos vertinimo darbai, rizikos vertinimo objektai, įvykdymo terminai ir atsakingi darbuotojai, kurį patvirtina darbdavys ar jo įgaliotas asmuo. Rizikos vertinimo darbų plane numatomi ir žinomos rizikos, kuri kyla ar gali kilti mobiliose ar laikinose darbo vietose, vertinimo darbai.

Rizika identifikuojama vadovaujantis galiojančiais darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktais ir reikalavimais dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos veiksnių poveikio, iš jų higienos normomis, nustatančiomis leistinus darbo aplinkos veiksnių dydžius (vertes). Rizikos identifikavimui taip pat naudojama įmonėje turima dokumentacija ir duomenys. Rezultatai susisteminami ir pateikiamas profesinės rizikos vertinimo darbų planas, kuriame nurodoma rizikos veiksnių ir rizikos vertinimo objektų, kuriuose bus atliekamas rizikos tyrimas ir nustatymas, sąrašas ir darbuotojų, kurie gali būti veikiami rizikos veiksnių skaičius.

Jeigu Jūsų kompanija neturi profesinės rizikos vertinimo, tuomet siūlome pradėti nuo pirmojo etapo-profesinės rizikos darbų plano parengimo.


Papildoma informacija: