Jūs esate čia:: Pastatų ūkio valdymas

Pastatų ūkio valdymas

Pastatų ūkio valdymas

tomo1Pastatų ūkio valdymas – tai kompleksinė paslauga, garantuojanti ilgalaikį, efektyvų pastato sistemų funkcionavimą ir energetinių resursų valdymą.

Paskutinį kartą atnaujinta 2013 lapkričio 22 14:58, penktadienis

Elektrofiziniai varžų matavimai

ELEKTROFIZINIAI VARŽŲ MATAVIMAI

Elektrofiziniais varžų matavimais nustatoma elektros energijos kokybė,tikimybė nelaimingam atsitikimui įvykti, išsiaiškinama ar tinkamai eksploatuojami elektros įrenginiai. Matavimai padeda užtikrinti darbo kokybę, saugumą taip pat taupyti įmonės lėšas.

Vadovaujantis Elektros įrenginių bandymo normomis ir apimtimis, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 141., elektros varžų matavimai privalomi visoms įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms.

Elektrofiziniai varžų matavimai:

 • grandinės nuo įžemintuvų (įnulinimo magistralės) iki įžeminimų (įnulinimų) elementų tikrinimas;
 • iki 1000V įtampos kabelių ir instaliacijos izoliacijos varžos tikrinimas;
 • žemosios įtampos elektros įrenginių grandinės fazė-nulis pilnosios varžos tikrinimas tiesiogiai įžemintos neutralės tinkluose;
 • pastatų ir statinių žaibosaugos įrenginių tikrinimas;
 • iki 1000 V įtampos daugiagyslių kabelių, antrinių grandinių, rankinių elektros įrankių izoliacijos varžos tikrinimas;
 • suvirinimo transformatorių, srovės keitiklių izoliacijos varžos tikrinimas;
 • apsauginių ir darbinių įžemintuvų varžos tikrinimas;

Papildoma informacija:

Paskutinį kartą atnaujinta 2013 balandžio 22 18:47, pirmadienis

Energetinio naudingumo sertifikavimas

Siekiant mažinti energijos vartojimą pastatuose ir didinti atsinaujinančių išteklių energijos naudojimą pastatų sektoriuje, kad būtų sumažinta energinė priklausomybė ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisija. Norima iki 2020 m. 20 proc. sumažinti Europos Sąjungoje suvartojamos energijos kiekį. Siekiama, kad nauji pastatai atitiktų minimalius energinio naudingumo reikalavimus, kad pastatų energinį naudingumą didinantys veiksniai būtų išnaudojami optimaliai. Valstybės narės turi užtikrinti, kad kai pastatai statomi, parduodami ar išnuomojami, savininkui būtų išduodamas energinio naudingumo sertifikatas arba savininkas išduotų jį būsimam pirkėjui ar nuomininkui.

Nuo 2013 m. sausio 9 d. įsigaliojo naujasis STR 2.01.09:2012 „Pastatų energetinis naudingumas, energetinio naudingumo sertifikavimas“. Remiantis šiuo reglamentu: 

Pastatų energinio naudingumo sertifikavimas privalomas:

 • naujai statomiems pastatams, kurių projektavimo sąlygų sąvadas išduotas po 2006 m. sausio 4 d. (sertifikavimas turi būti atliktas prieš surašant statybos užbaigimo aktą, prieš teikiant deklaraciją apie statybos užbaigimą). Energinio naudingumo klasė turi būti ne žemesnė kaip C;
 • užbaigus pastatų (jų dalių) rekonstravimą, atnaujinimą (modernizavimą) ar kapitalinį remontą, kai jų rekonstravimo, atnaujinimo (modernizavimo) ar kapitalinio remonto, kuriais atkuriamos ar pagerinamos pastato atitvarų ir (ar) inžinerinių sistemų fizinės ir energinės savybės, kaina sudaro daugiau kaip 25 procentus pastato vertės, neįskaitant žemės sklypo, ant kurio stovi pastatas, vertės. Jeigu kituose įstatymuose nenustatyta kitaip, pastato energinio naudingumo sertifikavimas atliekamas užbaigus pastato rekonstravimą, atnaujinimą (modernizavimą) ar kapitalinį remontą prieš surašant statybos užbaigimo aktą arba prieš teikiant deklaraciją apie statybos užbaigimą. Pastatai, kuriems leidimas rekonstruoti, atnaujinti (modernizuoti) ar remontuoti statinį ar rašytinis įgalioto valstybės tarnautojo pritarimas statinio projektui išduotas iki 2014 m. sausio 1 d., statybos darbai pradėti iki 2014 m. sausio 1 d., energinio naudingumo klasė turi būti ne žemesnė kaip D;
 • parduodant ar išnuomojant pastatus ir (ar) jų dalis (butus, kitos paskirties atskiro naudojimo patalpas). Statytojas (užsakovas) ar savininkas galimam naujam nuomininkui arba galimam pirkėjui privalo pateikti susipažinti, o pirkėjui arba naujam nuomininkui perduoti galiojantį pastato ar jo dalies energinio naudingumo sertifikatą arba jo kopiją. Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka skelbimuose apie parduodamus ar išnuomojamus pastatus ir (ar) jų dalis turi būti nurodomas pastato energinio naudingumo sertifikate nurodytas energinio naudingumo rodiklis. Pastato dalies energinio naudingumo sertifikatas gali būti išduodamas vadovaujantis viso pastato su bendra šildymo sistema energinio naudingumo sertifikatu, buto energinio naudingumo sertifikatas – tokio paties buto tame pačiame daugiabučiame pastate energinio naudingumo sertifikatu arba tipiniu Vyriausybės įgaliotos institucijos parengtu ir paskelbtu energinio naudingumo sertifikatu, priskiriant žemiausią energinio naudingumo klasę;
 • didesniems kaip 500 kvadratinių metrų (nuo 2015 m. liepos 9 d. – didesniems kaip 250 kvadratinių metrų) naudingojo vidaus patalpų ploto viešbučių, administracinės, prekybos, paslaugų, maitinimo, transporto, kultūros, mokslo, sporto, gydymo ir poilsio paskirties pastatams. Šiuose pastatuose gerai matomoje vietoje turi būti iškabintas žmonėms gerai įžiūrimas ne senesnis kaip 10 metų pastato energinio naudingumo sertifikatas arba jo kopija.

Pastato energinis sertifikavimas nėra privalomas šiems statiniams:

1. Kultūros paveldo statiniams;

2. Pastatams, kurie yra kultūros paveldo statiniai, jeigu laikantis reikalavimų nepageidautinai pakistų charakteringos jų savybės ar išvaizda;

3. Maldos namų ir kitokios religinės veiklos pastatams;

4. Laikiniems pastatams, skirtiems naudoti ne ilgiau kaip 2 metus;

5. Nedaug energijos sunaudojantiems gamybos ir pramonės, sandėliavimo paskirties bei žemės ūkiui tvarkyti skirtiems negyvenamiesiems pastatams;

6. Atskirai stovintiems pastatams, kurių bendras naudingasis vidaus patalpų plotas ne didesnis kaip 50 kvadratinių metrų;

7. Poilsio paskirties, sodų paskirties pastatams, naudojamiems ne ilgiau kaip keturis mėnesius per metus;

8. Nešildomiems pastatams.

Sertifikavimas vykdomas pagal STR 2.01.09:2012


Pastato energinio naudingumo sertifikato pavyzdys


Papildoma informacija:

Paskutinį kartą atnaujinta 2013 balandžio 22 18:46, pirmadienis

Daugiabučių namų savininkų bendrijoms

DAUGIABUČIŲ NAMŲ SAVININKŲ BENDRIJOMS

UAB „Sabelija“ džiaugiasi turėdama galimybę pasiūlyti DNSB valdytojams dalyvauti valdymo ir kontrolės procesuose bei pasirūpinti visais arba dalimi DNSB valdymo ir pastato techninės priežiūros darbų.

Inžinerinių sistemų techninė priežiūra bei gedimų šalinimas:

 • elektros ūkio techninė priežiūra
 • šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų techninė priežiūra
 • vandentiekio ir nuotekų sistemų techninė priežiūra

Statinio konstrukcijų techninė priežiūra:

 • nuolatiniai statinio konstrukcijų stebėjimai
 • kasmetinės (pavasarinės/rudeninės) gyvenamojo namo techninės apžiūros
 • neeilinės gyvenamojo namo techninės apžiūros
 • techninio energetinio paso parengimas
 • pastebėtų defektų šalinimas

DNSB buhalterinė apskaita (Tvarkome bendrijų buhalterinę apskaitą, vadovaujantis LR buhalterinės apskaitos įstatymu ir bendrijų apskaitos politika). Mes atliekame:

 • iki mėn. 15 d. pateikiame gyventojų mokėjimo pranešimus ir sąskaitas
 • apskaičiuojame darbo užmokestį ir su juo susijusius mokesčius
 • pateikiame mėnesines, metines ataskaitas SoDrai, Valstybinei mokesčių inspekcijai, Statistikos departamentui
 • rengiame ataskaitas – pirkėjų, tiekėjų skolas ir kt.
 • bendrijos vadovybę konsultuojame buhelterinės apskaitos, mokesčių ir kt.su bendrija ir jos veikla susijusiais klausimais.

Patalpų valymas ir teritorijos priežiūra:

Kitos susijusios paslaugos:

 • liftų priežiūra,
 • buitinių atliekų išvežimas ir kt.

Papildoma informacija:

Paskutinį kartą atnaujinta 2013 balandžio 22 18:45, pirmadienis

Komercinių pastatų ūkio valdymas

Komercinių pastatų ūkio valdymas – tai kompleksinė paslauga, garantuojanti ilgalaikį, efektyvų pastato sistemų funkcionavimą ir energetinių resursų valdymą.

UAB „Sabelija“ komercinių pastatų ūkio valdymas:

Inžinerinių sistemų techninė priežiūra bei gedimų šalinimas:

 • elektros ūkio techninė priežiūra
 • šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų techninė priežiūra
 • gamtinių dujų (katilinių) sistemų techninė priežiūra
 • vandentiekio ir nuotekų sistemų techninė priežiūra
 • vėdinimo, šaldymo ir vėsinimo, ventiliatorinių konvektorių (fankoilų) sistemų techninė priežiūra
 • gaisrines signalizacijos sistemos techninė priežiūra
 • gaisro gesinimo sistemų techninė priežiūra
 • dūmų šalinimo sistemos techninė priežiūra

Statinio techninė priežiūra:

 • nuolatiniai statinio konstrukcijų stebėjimai
 • kasmetinės (pavasarinės/rudeninės) statinio techninės apžiūros
 • neeilinės gyvenamojo namo techninės apžiūros
 • techninio energetinio paso parengimas
 • pastebėtų defektų šalinimas

 Pastatų ūkio valdymo proceso administravimas:

 • asmenų, atsakingų už pastato ūkio priežiūrą, paskirimas
 • techninės priežiūros žurnalų, dokumentacijos vedimas ir pildymas
 • užsakovo atstovavimas prieš valstybines pastato priežiūros institucijas
 • užsakovui svarbių ūkinių problemų sprendimas
 • atsarginių detalių, eksploatacinių medžiagų planavimas
 • pastato energetinių sąnaudų analizė
 • pastato ir jame esančių sistemų būklės analizė
 • pastato sistemų efektyvumo analizė ir pasiūlymai eksploatacijos sąnaudų mažinimui
 • skaitiklių rodmenų pateikimas energetinių resursų tiekėjams
 • rangovų parinkimas remonto darbams atlikti, darbų organizavimas, vykdymo kontrolė
 • sutarčių su subrangovais, energetinių resursų tiekėjais administravimas

Kitos paslaugos:

 •  langų ir durų techninė priežiūra
 • susukamų grotų/stumdomų durų techninė priežiūra
 • slankiojančių automatinių durų techninė priežiūra
 • liftų ir eskalatorių techninė priežiūra
 • teritorijos priežiūra
 • patalpų valymas
 • šiukšlių išvežimas
 • kompiuterinių tinklų techninė priežiūra
 • telefoninių tinklų techninė priežiūra

Papildoma informacija:

Paskutinį kartą atnaujinta 2013 balandžio 22 18:45, pirmadienis