Jūs esate čia:: Eksperto komentarai Dėl instruktavimo tvarkos metodinių rekomendacijų

Dėl instruktavimo tvarkos metodinių rekomendacijų

2012 m. spalio 1 d. įsigalioja naujas Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų rengimo ir darbuotojų, darbdavių susitarimu pasiųstų laikinam darbui į įmonę iš kitos įmonės, instruktavimo tvarkos aprašas (patvirtintas Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2012 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-240 (Žin., 2012, Nr.96-4944). Jis sumažina administracinę naštą darbdaviams bei padės kokybiškiau įgyvendinti Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo (Žin., 2003, Nr. 70-3170) 25 straipsnio 4, 5, 6 punktų nuostatas, reglamentuojančias darbdavio pareigą instruktuoti darbuotojus bei atvejus, kada darbuotojai turi būti instruktuoti.

Šis trumpas, skaidrus ir aiškiai suprantamas dokumentas nenustato naujų prievolių darbdaviams – jei įmonė jau yra nusistačiusi tvarką, kuri, jos manymu, yra tikrai efektyvi, šis dokumentas neįpareigoja nieko keisti. Jis parengtas tam, kad galima būtų praplėsti darbdavio veiksmų ir formų galimybes, skatinti jų iniciatyvumą ir kūrybiškumą.

Naujasis dokumentas yra lankstus savo įgyvendinimo koncepcijos prasme, t.y., jame nėra tiesiogiai nustatyta, ką daryti, o yra reglamentas tam, kad tai turi būti atliekama. Darbdavys, įvertinęs profesinę riziką (nes instrukcija negali atsirasti be profesinės rizikos vertinimo), gali pasirinkti būdus ir metodus, kaip spręsti klausimus, susijusius su darbuotojų instruktavimu – kaip įforminti, apskaityti, kokias formas instruktavimui naudoti ir pan. Instruktavimas turi būti patarimas, kaip konkrečioje vietoje saugiai atlikti darbą, o ne mokymas, kaip atlikti atitinkamą darbą. Taigi šiame dokumente išlieka prievolė instruktuoti darbuotoją, taip pat atsakomybė ir pareiga organizuoti instruktavimo procesą.

Tuo pačiu kaip pagalbą ar patarimą darbdaviams Valstybinės darbo inspekcijos specialistai parengė Instruktavimo tvarkos nustatymo ūkio subjekte metodines rekomendacijas. Tai patarimai darbdaviams, kaip būtų galima įgyvendinti Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatyme numatytą darbdavio pareigą nustatyti instruktavimo tvarką, rengti instrukcijas ar organizuoti patį instruktavimo procesą. Taip pat įmonės vadovo įsakymu ar kitokiu dokumentu nustatyti turinį, kuriame turėtų būti apspręsta, kokie asmenys instruktuos darbuotojus, kokia bus instruktavimo apimtis, instruktavimo įforminimo, periodiškumo tvarka, darbuotojų žinių patikrinimo tvarka ir pan.